Home page

CLAN RELATIONSHIP GROUP 4

Hashtł’ishnii (Original clan) Mud Clan

Tótsohníí Big Water Clan
Deeshchíí’nii Start of the Red Streak People Clan
Hooghan łání Many Hogans Clan
Dzaanééz łání Many Mules Clan
Kinłichíí’nii Red House Clan
Tsé deeshgizhníí Rock Gap Clan
Tł’izí lání Many Goats
Tł’ááshchí’i The Red Bottom People Clan
Lók’aa’ dine’é Reed People Clan
Bit’ahnii Within His Cover Clan